Rybactwo i Morze

Polryb Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty:

W ramach I etapu operacji pt. „Zakup środków transportu zewnętrznego oraz maszyn i urządzeń do Polryb Sp. z o.o.” w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operatorskim „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zostały zakupione następujące środki trwałe:

  • Specjalistyczny zestaw chłodniczy o ładowności 24t (2szt),
  • Samochód do 3,5t dmc z agregatem chłodniczym,
  • Maszyna do patroszenia palii,
  • Linia do podawania pstrąga,
  • Płatownica do ryb (3szt).

Zakładany cel operacji tj. „Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu” oraz cel ogólny Priorytetu 5 jakim jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury zostanie osiągnięty przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu całej operacji.

Zakup ww. maszyn i urządzeń przyczyni się do osiągnięcia kryteriów jakimi są oszczędności energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko, poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa ryb. Ponadto operacja będzie realizowana w oparciu o produkty akwakultury krajowej.

Wartość I etapu operacji: 2 131 653,50 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 871 344,29 PLN.

Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Efekty i przewidywane wyniki operacji:

W ramach operacji pt. „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie przetwórczym Polryb i wprowadzenie rozwiązań zmniejszających oddziaływanie na środowisko” w ramach działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2022 zostanie sfinansowana nowa, energooszczędna instalacja zamrażania ryb, przebudowana instalacja komór mroźniczych oraz odbudowane 2 zamrażarki płytowe. Ponadto zostaną zakupione panele fotowoltaiczne o mocy 25 kW i system transportu próżniowego odpadów. Zakład przetwórstwa zostanie doposażony w płatownicę do ryb, palety i basenopalety plastikowe oraz wywrotnicę do basenopalet.

W wyniku wprowadzenia nowego systemu transportu odpadów nastąpi redukcja zużycia wody w procesie produkcyjnym. Zakup paneli fotowoltaicznych wpłynie na optymalizację gospodarki zasilania prądem poprzez włączenie do eksploatacji prądu z odnawialnych źródeł energii. Natomiast zakup instalacji zamrażania ryb, odbudowa zamrażarek, przebudowa instalacji komór wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w zakładzie. Z kolei zakup nowej płatownicy do ryb, palet plastikowych wyeliminuje ciężkie i niebezpieczne prace ręczne, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Basenopalety plastikowe i wywrotnica do basenopalet wyeliminują konieczność stosowania skrzynek o wadze 25 kg. W jednej basenopalecie może znajdować się ok. 400 kg ryb. Basenopalety transportowane będą wózkami paletowymi, a następnie wywracane przy pomocy wywrotnicy do basenopalet.

Wartość operacji: 951 910,71 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 373 404,57 PLN.

Cele i wartość operacji w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Planowane efekty operacji:

W ramach operacji pt. „Zakup maszyn, urządzeń oraz środków transportu do przedsiębiorstwa Polryb Sp. z o.o. w celu wprowadzenia nowych i znacząco udoskonalonych procesów, w efekcie których powstaną nowe produkty” zakupione zostaną maszyny, urządzenia oraz środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Operacja zapewni komplementarność technologiczną z istniejącym wyposażeniem, ponieważ przyczyni się do usprawnienia procesów produkcyjnych i logistycznych w zakładzie. Stanowi ona kontynuację realizowanego od kilku lat programu inwestycyjnego, w ramach którego Spółka rozbudowała zakład i doposażyła go w maszyny i urządzenia oraz w specjalistyczny środek transportu zewnętrznego i wewnętrznego.

W wyniku realizacji operacji powstały nowe i udoskonalone procesy, w wyniku których powstały nowe i udoskonalone produkty, poprawiono bezpieczeństwo, higienę i warunki pracy w procesie przetwórstwa rybnego, uzyskano oszczędności energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko.

Wartość operacji: 3 464 673,68 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: 1 528 269,53 PLN.